Cơ cấu tổ chức
HĐQT công ty IMTC Việt Nam là đại diện chủ sở hữu công ty. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty: do HĐQT công ty IMTC Việt Nam bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lí công ty theo định hướng và mục tiêu của chủ sở hữu.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
HĐQT Công Ty IMTC Việt Nam là đại diện chủ sở hữu công ty.
·     Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty: do HĐQT Công Ty IMTC Việt Nam bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lí công ty theo định hướng và mục tiêu của chủ sở hữu.
·     Các Phòng/Ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch công ty ban hành dưới lãnh đạo và điều hành của Giám đốc công ty, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc công ty quản lí và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty được giao.